Aydınlatma Metni

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz; internet sitemiz, Merkez ve/veya bağlı Şubeler, Ofisler aracılığıyla toplanan formlar, görüşmeler, anketler, sözleşmeler, başvurular, teklifler, toplantılarda veya ziyaretlerde alınan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler vb. aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Şirketimize başvurarak, (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel Verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Yukarıdaki (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz Kişisel Veri Bilgilendirme Kitapçığı’nda yer alan başvuru formunu doldurarak şahsen ya da noter aracılığıyla Şirket’e başvurabilirsiniz.

Söz konusu başvuruda, kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması (Şirket çalışanı değilseniz başvuruya kimliğinizi kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi); kullanmayı talep ettiğiniz hakkınızın yukarıdakilerden hangisi/ hangileri olduğunun belirtilmesi; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması ve talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması gerekmektedir.

Ayrıca, talepleriniz hakkında bilgi almak için Şirketimizce hazırlanan Kişisel Veri Başvuru Formu ve KanunMetnine tıklayıp diğer hususlarda da bilgi sahibi olmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Whatsapp Destek Hattı